در زندگی روزانه هر یک از ما، فشارهای روانی ) استرس ( مختلفی را تجربه می کنیم. استرس واکنش بدن در برابر شرایط نابجای محیطی است و همیشه یک واکنش منفی نیست. مقدار کم استرس نه تنها زیان بار نیست بلکه می تواند مفید هم باشد و به زندگی جذابیت و تحرک ببخشد. استرس فرصت تلاش و رویارویی با خطر را در زندگی برای ما فراهم می کند. در صورتی که استرس از حد مجاز فراتر رود، شرایط بحرانی به وجود می آید و به زندگی فردی و اجتماعی ما آسیب می زند. هزاره نو، هزاره تغییرات و عصر پیش بینی ناپذیری نامیده شده است. در این جهان در حال تغییر و تحول، کسب شایستگی شناسایی و رویارویی درست با استرس یکی از مهم ترین مهارت های زیستن است.

 

 

در صورت داشتن هرگونه سوال احتمالی می توانید با شماره تماس ۳۳۳۶۴۷۲۴-۰۲۴ در تماس باشید.