قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مشتمل بر 114 ماده و 27 تبصره طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 27 بهمن 1380 کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی مورخ 26 دیماه 1380 با 4 سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت و در تاریخ 8 اسفند 1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

قانون موصوف در راستای ساماندهی امور مالی و معاملاتی کشور برای اجرای آزمایشی به مدت 4 سال تصویب گردیده و از تاریخ اول فروردین 1381 لازم الاجراء بوده و کلیه قوانین مغایر با آن لغو گردیده است.

قانون الحاق مو ادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مشتمل بر 69 ماده و 5 تبصره در جلسه علنی 15 آبان 1384 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 آبان 1384 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

این قانون و الحاقات بعدی آن برابر ماده 156 قانون برنامه چهارم و ماده 224 قانون برنامه پنجم همراه با اصلاحات مذکور در ماده فوق الذکر ، در طول دوران برنامه تمدید گردیده است.

 

 

در صورت داشتن هرگونه سوال احتمالی می توانید با شماره تماس ۳۳۳۶۴۷۲۴-۰۲۴ در تماس باشید.