ارتقاء سلامت روان و مدیریت استرس

در زندگی روزانه هر یک از ما، فشارهای روانی ) استرس ( مختلفی را تجربه می کنیم. استرس واکنش بدن در برابر شرایط نابجای محیطی است و همیشه یک واکنش منفی نیست. مقدار کم استرس نه تنها زیان بار نیست بلکه می تواند مفید هم باشد و به زندگی جذابیت و تحرک ببخشد. استرس فرصت…

اطلاعات بیشتر