مستند سازی تجربیات مدیران

حکیم ابوالقاسم منصور، فردوسی کبیر در سرآغاز کتاب انسان ساز خود، شاهنامه فردوسی، ضرورت کسب دانش و دانایی و خردمندی را بر شمرده است، از شگفتی های این کتاب آن است که چطور سرآغاز کتابی حماسی، با خرد آغاز می شود و چرا آن حکیم بزرگ این اندازه به خرد و دانش توجه کرده است:…

اطلاعات بیشتر