قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مشتمل بر 114 ماده و 27 تبصره طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 27 بهمن 1380 کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی مورخ 26 دیماه 1380 با 4 سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت و در…

اطلاعات بیشتر