وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه ، تمهیدات لازم را جهت تامین طراحی و ساخت چند درصد آب شیرین کن های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از طریق شرکتهای دانش بنیان انجام دهد؟

وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه ، تمهیدات لازم را جهت تامین طراحی و ساخت چند درصد آب شیرین کن های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را  از طریق شرکتهای دانش بنیان  انجام دهد؟