وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرى و ﺣﻴﺎ، از ﺧﺎﻧﻮاده ﺻـﺎﻟﺤﻰ ﺑـﻮدن و اﺧـﻼق ﻛـﺮﻳﻢ داﺷـﺘﻦ را در ﻛـﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ زﻳﺮ ﻣﻰﺗﻮان ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد؟

وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرى و ﺣﻴﺎ، از ﺧﺎﻧﻮاده ﺻـﺎﻟﺤﻰ ﺑـﻮدن و اﺧـﻼق ﻛـﺮﻳﻢ داﺷـﺘﻦ را در ﻛـﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ زﻳﺮ ﻣﻰﺗﻮان ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد؟

وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﺧﻮﻳﺸﺘﻨﺪارى و ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ، ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎرى، راﺳﺘﮕﻮﻳﻰ و درﺳـﺘﻜﺎرى ﺟـﺰو ﻛـﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ(ع) ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ؟

وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﺧﻮﻳﺸﺘﻨﺪارى و ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ، ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎرى، راﺳﺘﮕﻮﻳﻰ و درﺳـﺘﻜﺎرى ﺟـﺰو ﻛـﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ(ع) ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ؟

ایمان به ارزش کار ،امانت و تعهد و دانایی و توانایی از ویژه گی های عمومی کدام یک ازﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎى زﻳﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ؟

ایمان به ارزش کار ،امانت و تعهد و دانایی و توانایی از ویژه گی های عمومی کدام یک ازﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎى زﻳﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ؟

از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ (ع) ﭼﺮا ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎى ﺳﺴﺖ اﻳﻤﺎن و ﻏﻴﺮ ﭘﺎىﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻰ ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮﻧﺪ؟

از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ (ع) ﭼﺮا ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎى ﺳﺴﺖ اﻳﻤﺎن و ﻏﻴﺮ ﭘﺎىﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻰ ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮﻧﺪ؟