حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاه های وابسته به وزارتخانه ها،مؤسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به پیشهاد سازمان مدیریت و تصویب هیأت وزیران در استانها به پیسنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برامه ریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد

حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاه های وابسته به وزارتخانه ها،مؤسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به پیشهاد سازمان مدیریت و تصویب هیأت وزیران در استانها به پیسنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برامه ریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد

در ارتباط با پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را …

در ارتباط با پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را …

به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای …

به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای …

برابر مفاد ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعتباری که برای اجرای عملیات و خدمات مشخصی که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی و اجتماعی توسط دستگاه اجرائی برای مدت معین و با اعتباری معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارائی سرمایه ای ایجاد می گردد …

برابر مفاد ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعتباری که برای اجرای عملیات و خدمات مشخصی که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی و اجتماعی توسط دستگاه اجرائی برای مدت معین و با اعتباری معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارائی…

کلیه اراضی،املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه،مؤسسه خریداری شده یا می شود …

کلیه اراضی،املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه،مؤسسه خریداری شده یا می شود …