ایجاد ذهنیت مشترک بین متخصصان مدیریت دانش، افراد مورد مطالعه و مدیران، مربوط به کدام یک از گام های مصاحبه اخذ دانش مدیران و کارشناسان می شود؟

ایجاد ذهنیت مشترک بین متخصصان مدیریت دانش، افراد مورد مطالعه و مدیران، مربوط به کدام یک از گام های مصاحبه اخذ دانش مدیران و کارشناسان می شود؟

تکنیکی که در آن خبره چیزی را به فرد توضیح میدهد و فرد به منظور اعتبارسنجی ،همان توضیحات را مجددا برای خبره بیان میکند تا زمانی که خبره توضیحات مذکور را تایید نمایند تکرار شود، اشاره به کدام یک از تکنیک ها یا ابزارهای مستندسازی تجربیات مدیران دارد؟

تکنیکی که در آن خبره چیزی را به فرد توضیح میدهد و فرد به منظور اعتبارسنجی ،همان توضیحات را مجددا برای خبره بیان میکند تا زمانی که خبره توضیحات مذکور را تایید نمایند تکرار شود، اشاره به کدام یک از تکنیک ها یا ابزارهای مستندسازی تجربیات مدیران دارد؟

تسهیم دانش و تجربه ها از طریق به نمایش گذاشتن رفتارهای آگاهانه و ناآگاهانه دیگران به ویژه متخصصان، مربوط به کدام یک از ابزارها یا تکنیک های مستندسازی تجربیات مدیران می باشد؟

تسهیم دانش و تجربه ها از طریق به نمایش گذاشتن رفتارهای آگاهانه و ناآگاهانه دیگران به ویژه متخصصان، مربوط به کدام یک از ابزارها یا تکنیک های مستندسازی تجربیات مدیران می باشد؟

به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه ها از طریق موقعیت های تجربی که پیچیدگی های عمل را بازآفرینی میکند مربوط به کدام یک از ابزارها یا تکنیک های مستندسازی تجربیات مدیران می باشد؟

به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه ها از طریق موقعیت های تجربی که پیچیدگی های عمل را بازآفرینی میکند مربوط به کدام یک از ابزارها یا تکنیک های مستندسازی تجربیات مدیران می باشد؟