خلق تجربه های یاددهی و یادگیری

مزیت های تجربه های یاددهی و یادگیری در سفرهای آموزشی نوبانگ اندیشه :

بهره مندی از حضور اساتید مجرب

ارایه نتایج اثربخشی آموزشی دوره ها به صورت گزارش های آماری دقیق

برگزاری دوره ها به شیوه Duetبنا به سفارش مشتری

استفاده از فضاهای یادگیری 12 گانه متنوع(نظیر ایفای نقش ،بارش افکار و …)

بهره مندی از شیوه های متنوع یاددهی بر اساس سبک های مختلف یادگیری فراگیران

برگزاری تورهای آموزشی منطبق بر آخرین استاندارد ها

ارایه بسته های آموزشی خود آموز و خودگام برای فراگیران