لیست دوره های مالی و حسابداری

 • مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 • حسابداری حقوق و دستمزد
 • پولشویی
 • تهیه صورت های مالی
 • نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی
 • هزینه یابی بر مبنای ABC
 • مدیریت هزینه
 • حقوق اسناد تجاری
 • استانداردهای حسابداری
 • ساختار و روشهای تامین مالی
 • آشنایی با ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه
 • اصول تنظیم و کنترل بودجه
 • بازرسی داخلی در موسسات مالی, چارچوب و فرایند ها
 • حسابداری حقوق و دستمزد
 • مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 • حسابداری مدیریت ریسک در خدمات مالی1
 • صورتهای مالی تلفیقی
 • حسابداری شرکتها
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری پیمانکاری
 • بودجه بندی جامع
 • بودجه ریزی عملیاتی
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • دانش به کارگیری مهارتهای حسایداری و مالی
 • آشنایی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده
 • مدلسازی مالی در اکسل
 • کاهش استراتژیک هزینه ها
 • آموزش کلیه نرم افزارهای حسابداری
 • حسابداری دولتی
 • سیستم اطلاعات مدیریت MISو کاربرد آن در امور مالی
 • حسابداری دولتی
 • حسابرسی
 • جمداری اموال
 • تجزیه و تحلیل تصمیم گیری و مسائل مالی
 • قوانین و مقررات فسخ پیمانها
 • اصول و تدارکات و خریدهای داخلی و خارجی
 • حسابرسی داخلی عملیاتی
 • مهندسی مالی و کارکردهای آن
 • قراردادهای پیمانکاری و بررسی روابط کارفرما و پیمانکار
 • چگونگی حل اختلافات مالی
 • تلفیق و بودجه ریزی، برنامه ریزی و پیش بینی
 • حسابداری مدیریت استراتژیک
 • حسابداری پروژه اصول، قوانین و مقررات مالی پیمان و شرایط عمومی قراردادها
 • آشنایی با قوانین و مقررات مالی
 • مدیریت نقدینگی
 •  دوره های تکمیلی حسابداری شرکتی

اموال و دارایی های ثابت

نحوه و شرایط برگزاری دوره ها

 • 1. مدرسین دوره ها

  • مدرسان دوره های آموزشی از اساتید مجرب خواهند بود.
 • 2. گواهینامه دوره ها

  • گواهینامه شرکت کنندگان موفق در دوره های آموزشی حداکثر تا 1 هفته به مدیریت آموزش ارسال خواهد گردید.
 • 3. آزمون دوره ها

  • آزمون تمامی دوره ها به صورت کاربردی و عملیاتی طراحی می شود تا دقیق ترین نتایج ارزیابی را مشخص نماید.
 • 4. ارزیابی دوره ها

  • نتایج ارزیابی دوره های آموزشی بهمراه گزارش تحلیلی گروه نوبانگ اندیشه حداکثر ظرف سه روز کاری برای مدیریت آموزش ارسال خواهد گردید.
 • 5. اثربخشی دوره ها

  • بنا به درخواست مشتری نتایج اثربخشی دوره ها به صورت گزارشات آماری دقیق برای مدیریت آموزش ارسال خواهد شد.

محتوی هریک از دوره ها و هزینه ثبت نام

برای دریافت سرفصل هریک از دوره ها با ما تماس بگیرید.

محتوی!

برای اطلاع از هزینه دوره ها با ما تماس بگیرید.

هزینه!

درصورت ثبت نام گروهی دوره های آموزشی شامل تخفیف خواهند بود

تخفیف!