اسیب شناسی خانواده

نهادهای اجتماعی هر یک برای برآوردن نیازی از نیازهای اساسی بشر پدید آمده اند. نهاد خانواده نیز در پی سامان بخشیدن به نیازهای جنسی و تولید نسل و سکونت و آرامش روحی است. اما با این وصف، نهاد خانواده در تعامل با سایر نهادهای اجتماعی اشکال و صور متنوّعی می یابد، روابط اعضای خانواده را…

اطلاعات بیشتر

مستند سازی تجربیات مدیران

حکیم ابوالقاسم منصور، فردوسی کبیر در سرآغاز کتاب انسان ساز خود، شاهنامه فردوسی، ضرورت کسب دانش و دانایی و خردمندی را بر شمرده است، از شگفتی های این کتاب آن است که چطور سرآغاز کتابی حماسی، با خرد آغاز می شود و چرا آن حکیم بزرگ این اندازه به خرد و دانش توجه کرده است:…

اطلاعات بیشتر

ارتقاء سلامت روان و مدیریت استرس

در زندگی روزانه هر یک از ما، فشارهای روانی ) استرس ( مختلفی را تجربه می کنیم. استرس واکنش بدن در برابر شرایط نابجای محیطی است و همیشه یک واکنش منفی نیست. مقدار کم استرس نه تنها زیان بار نیست بلکه می تواند مفید هم باشد و به زندگی جذابیت و تحرک ببخشد. استرس فرصت…

اطلاعات بیشتر

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مشتمل بر 114 ماده و 27 تبصره طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 27 بهمن 1380 کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی مورخ 26 دیماه 1380 با 4 سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت و در…

اطلاعات بیشتر

ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام

حکومت و حکمرانی در اصل نهادی اجتماعی است؛ زیرا طبیعت اجتماع وجود حکومت را ایجاد می‌کند. اما این نهاد در اسلام علاوه بر سه صبغه اجتماعی، طبیعت دینی هم دارد؛ برای اینکه جامعه اسلامی در درجه اول جامعه دینی است؛ یعنی مبدایی که در تنظیم امور اقتصادی، سیاسی و نظامی از آنها الهام گرفته می‌شود،…

اطلاعات بیشتر

بنیان مدیریت امنیت اطلاعات

هدف از این دوره این است که مدیران ارشد، مراتب و سلسله مراتب و ساختارهایی را که برای امنیت یک سامانه مورد نیاز است، بشناسند. در دنیای امروز، شناخت روشهای مدیریت اطلاعات، یکی از دغدغه های سازمانهاست. در دنیای امروز، با بالا رفتن سطح دسترسی مردم به اطلاعات و نیاز به امنیت در سازمانها، دغدغه ای…

اطلاعات بیشتر

مدیریت سبز

مدیریت سبز چیست ؟ مدیریت سبز، به معنای کنترل و مدیریت کردن مصرف انواع انرژی و به حداقل رساندن پروسه هایی است که به سلامتی انسان و محیط زیست طبیعی آسیب وارد میکنند. البته، در این روند باید از انواع منابع انسانی و مادی کمک گرفته شود و دستیابی به اهداف محیطی و اجتماعی نیز…

اطلاعات بیشتر

اخلاق حرفه‌ای در سازمان

در دنیای پررقابت کنونی ، سازمان‌ها پیوسته در جستجوی شیوه‌های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنان خود هستند . باوجود افزایش استفاده از فنّاوری اطلاعات، بازهم در عملکرد کارایی سازمان شکاف وجود دارد. اکنون قویاً این اعتقاد وجود دارد که عملکرد کارایی سازمان تا حدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات…

اطلاعات بیشتر