مسئولیت‌های اخلاقی سازمان در قبال B همراه با A و پیش‌بینی پذیری. پیش‌بینی پذیری سازمان یعنی خصلتی در سازمان که C را قادر بر پیش‌بینی عملکرد سازمان در خصوص استیفای D می‌کند

مسئولیت‌های اخلاقی سازمان در قبال  B  همراه با A  و پیش‌بینی پذیری. پیش‌بینی پذیری سازمان یعنی خصلتی در سازمان که C   را قادر بر پیش‌بینی عملکرد سازمان در خصوص استیفای D   می‌کند