آموزش، پژوهش، معماری سازمانی

برگزاری دوره ها و کارگاه های مختلف و متنوع آموزشی

طراحی و برگزاری تورهای آموزشی

طراحی و اجرای همایش ها و سمینارهای آموزشی

انجام نیازسنجی و ترسیم نقشه راه آموزشی و مدل های توسعه سرمایه های انسانی سازمان