ارزیابی و عارضه یابی سازمان های تولیدی، صنعتی و خدماتی

آموزش و مشاوره توسعه کار و کسب BDS

آموزش و مشاوره توسعه و بهبود فردی PDS

ارزیابی و عارضه یابی  از سازمان ها و ارائه پیشنهادات