انتشارات

 • گرد آوری، تدوین و تالیف کتابها و راهنما های آموزشی :
 • مرجع کامل مهارت های زندگی ( 4 جلد )
 • 20 گام برای موفقیت در آغاز صادرات
 • 20 گام برای موفقیت در نمایشگاههای بازرگانی
 • گونه شناسی برخی الگوهای عام رفتار سیستمها
 • راهنمای جیبی مهارتهای برقراری ارتباط
 • راهنمای جیبی کار تیمی
 • Communication Skills
 • Introduction to Type in Organization
 • Spiral Dynamics
 • ان سوی چهره ها
 • از من تا ما
 • این سوی چهره ها
 • نگرش 360 درجه
 • تفکر 360 درجه