تربیت تسهیل گر و مربی

طراحی و اجرای دوره های مختلف تربیت مربی و تسهیلگری

آشکار سازی دانش پنهان و بومی سازی آن در سازمان

حضور در سازمان به عنوان مربی و تسهیلگر