لیست دوره های تکنیک های کیفیت و فنی و مهندسی

 •  مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2008
 •  ممیزی داخلی ISO 9001:2008
 •  سرممیزی ISO 9001:2008 تحت اعتبار IRCA/IQMS A17054
 •  تشریح الزامات آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
 •  ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
 •  سرممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2005
 •    دوره اصول اندازه گیری دما و رطوبت و روش کالیبراسیون انواع دماسنج ها و رطوبت سنج ها
 •  دوره اندازه گیری فشار و روش کالیبراسیون انواع فشارسنج ها به روش استاندارد
 •     دوره تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری(M.S.A)
 •  دوره ریشه یابی خطاهای اندازه گیری و محاسبه عدم قطعیت
 •  GCP-Good Clinic Practice
 • GLP-Good Laboratorice Practice
 • مدیریت سیستم اندازه گیری و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO 10012
 •  تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 •  ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 •  سرممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS تحت اعتبارIEMA  و IRCA
 • سرممیزی سیستم مدیریت یکپارچه
 • سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 تحت اعتبار IRCA
 •  ممیزی داخلی در آزمایشگاه های تشخیص طبی ISO 15183:2007
 •  ممیزی داخلی در صنعت تجهیزات پزشکی ISO 13485:2003
 •  راهنمای استقرار سیستم مدیریت در سازمانهای خدمات بهداشتی و درمانیIWA1:2005
 •  راهنمای استقرار سیستم مدیریت در سازمانهای خدمات آموزشی IWA2:2005
 •  راهنمای استقرار سیستم در سازمانهای دولتی IWA4:2005
 • سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعی براساس   ISO 26000:2010
 • ممیزی داخلی در صنایع حمل و نقل ریلی مبتنی بر استاندارد IRIS
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005
 •  IMS راهنمای استقرار سیستم مدیریت در سازمان های آموزشی IWA2:2007
 •  تحقق منافع مالی و اقتصادی سیستم مدیریت کیفیت New ISO 10014:2006
 •  فنون ارزیابی و اندازه گیری بلوغ سازمانی مبتنی بر استاندارد New ISO 10014:2006
 •  مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی 22000:2005 ISO
 •  دوره جامع تربیت مشاور سیستم مدیریت کیفیت – مدیر کیفیت
 •  مدیریت موفقیت پایدار سازمان با رویکرد مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9004:2009
 •  تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی در صنایع غذایی مبتنی براستاندارد HACCP
 •   تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی اقدامات اصلاحی و پیگیرانه
 •  آشنایی با هفت ابزار کنترل کیفیت و کاربرد آن در صنعت
 • به روز آوری ممیزان داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9002:2008
 • هزینه های کیفیت (COQ) (Cost of Quality)
 • کنترل کیفیت نقص صفر
 • دوایر کنترل کیفیت  Q.C.C
 • اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی نمونه ای
 • کنترل کیفیت عمومی
 • نظام آراستگی سازمان 5S( سازماندهی، نظم و ترتیب، استانداردسازی)
 • تشریح الزامات و مستندسازی براساس استاندارد ISO/IEC17025
 • ارزیابی داخلی سیستم های مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها مبتنی بر استاندارد ISO/IEC17025
 • تشریح الزامات و ممیزی ISO/TS 16946:2009
 • مدیریت هزینه های کیفیت COQ
 • توسعه عملکرد کیفیت QFD
 • کنترل آماری فرآیند SPC
 • طراحی آزمایش DOE
 • روشهای نمونه گیری و بازرسی
 • تضمین کیفیت نتایج و صحه گذاری روشهای آزمون کالیبراسیون
 • تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‏گیری MSA
 • تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA
 • تکنیک های حل مسئله Problem Solving
 • مدیریت سیستم های اندازه گیری و کالیبراسیون بر اساس ISO 10012:2003
 • ابزارهای هفتگانه آماری
 • متدولوژی تهیه مدارک فنی تکوین محصول New (SQA – Survey Plan)
 • دوره جامع ابزارهای نوین مهندسی کیفیت
 • خطا ناپذیر سازی Poka Yoke
 • ریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری U.M
 • بهبود مستمر فرآیند CIP
 • سطح نقص صفر Zero Defect
 • فنون آماری و تحلیل داده ها بر اساس ISO/TR 10017:2003
 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • آشنایی با آمار مهندسی
 • روش های نمونه گیری و بازرسی
 • آشنایی با نرم افزارهای آماری Minitab – SPSS – Statistica
 • اقتصاد مهندسی و ارزیابی طرح ها
 • ظرفیت سنجی خطوط تولید بر اساس مطالعه کار و زمان
 • سمینار نظام تولید به موقع JIT
 • مهندسی همزمان Concurrent Engineering
 • مدیریت تولید
 • مهندسی مجدد
 • مهندسی ارزش
 • نگهداری  و تعمیرات بهرور TPM
 • برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی
 • مدیریت کیفیت جامع TQM
 • کاهش هزینه ها از طریق بهبود کیفیت
 • فنون حل مسائل کیفیت
 • کارت امتیاز دهی متوازن
 • تکنیکهای مهندسی کیفیت
 • آشنایی با مبانی تضمین کیفیت
 • برنامه ریزی احتیاجات مواد(MRP)
 • مدیریت تولید
 • نرم افزار SPSS

نحوه و شرایط برگزاری دوره ها

 • 1.مدرسین دوره ها

  • مدرسان دوره های آموزشی از اساتید مجرب خواهند بود.
 • 2. گواهینامه دوره های آموزشی

  گواهینامه شرکت کنندگان موفق در دوره های آموزشی حداکثر تا 1 هفته به مدیریت آموزش ارسال خواهد گردید

 • 3. آزمون دوره ها

  آزمون تمامی دوره ها به صورت کاربردی و عملیاتی طراحی می شود تا دقیق ترین نتایج ارزیابی را مشخص نماید.

 • 4. ارزیابی دوره ها

  نتایج ارزیابی دوره های آموزشی بهمراه گزارش تحلیلی گروه نوبانگ اندیشه حداکثر ظرف سه روز کاری برای مدیریت آموزش ارسال خواهد گردید

 • 5. اثربخشی دوره ها

  بنا به درخواست مشتری نتایج اثربخشی دوره های آموزشی به صورت گزارشات آماری دقیق به مدیریت آموزش ارسال خواهد شد.

محتوی دوره ها و هزینه ثبت نام

برای دریافت محتوی هریک از دوره ها با تماس بگیرید .

محتوی!

برای اطلاع از هزینه دوره ها با ما تماس بگیرید

هزینه دوره ها

درصورت ثبت نام گروهی دوره ها شامل تخفیف ویژه خواهد بود .

تخفیف