متد نوبانگ

نوبانگ اندیشه، سازمانی است دانش پایه، انسان محور و تجربه گرا.

با اتکاء به بینش سیستمی،  سازمان را یک سیستم می ‌داند که برای شناخت یا تغییر و توسعه آن لازم است هویت، منابع و ساختار سازمان را در ارتباط با یکدیگر شناخت. با توجه به اینکه سازمان یک سیستم پیچیده انسانی است،  لذا رویکردهای ماشینی و مکانیکی  نمی‌توانند برای درک پیچیدگی‌های آن کافی باشند. به همین دلیل،  ضمن آن‌که گروه نوبانگ اندیشه از ابزار و روش‌های مرسوم سازمان‌دهی و مدیریت به شکل اقتضایی استفاده می‌نماید،  این ابزار و روش‌ها را برای شناخت پیچیدگی‌های فرهنگ و رفتار سازمانی کافی نمی‌داند. با چنین رویکردی،  شناخت محدودیت، امکانات و خواسته های سازمان از طریق نیروی انسانی و عناصر کلیدی سازمان از ملزومات اولیه کار می باشد. ضمن آنکه فعالیتهای میان بخشی سازمانی که با تمام بخش ها و فرآیندهای سازمان در ارتباط می باشند،  نیاز به درگیر شدن مدیران کلیدی سازمان در مراحل شناخت،  طراحی و پیاده سازی دارد. در عین حال هرگونه تغییر، تحول و یا تولد مجدد سازمان نیاز به زمینه سازی و بستر سازی فرهنگی و آشنایی با روابط غیر رسمی سازمان و تاریخچه آن دارد.

این رویکرد غیر مکانیکی به سیستم های انسانی، موجب می شود تا نقش مشاور نیز از یک کارشناس یا متخصص بیرونی به یک تسهیل گر یا فضاساز درونی تغییر یابد. کارشناسان یا متخصصان خواسته کارفرما را در قالب یک مسئله مشخص دریافت می ‏کنند و سعی می ‏کنند تا جواب، طرح یا نسخه ای برای حل مسئله ارایه دهند. در صورتیکه، تسهیل ‏گران مانند کاتالیزور ها و آنزیم ها در واکنش های شیمیایی، مستقیماً وارد واکنش نمی ‏شوند. بلکه تلاش می کنند تا فضایی فراهم آورند تا سیستم خود راهکارهای مناسب برای رسیدن به وضعیت تعادلی جدیدتر و تکامل یافته تری را بیابد. نقش آنها روان تر کردن فرآیند و کاهش زمان سیستم زایی از درون است