زمانی که نتایج و دستاوردهای افراد همکار، درجایی اثر خود را به شکل دستاوردهای کیفی یا کمّی مشخص نشان دهد، این اصطلاح را به کار می‌برند:

زمانی که نتایج و دستاوردهای افراد همکار، درجایی اثر خود را به شکل دستاوردهای کیفی یا کمّی مشخص نشان دهد، این اصطلاح را به کار می‌برند:

دیدن نوعی حس اضطرار، سرعت تطبیق با تغییرات، انجام به‌موقع تعهدات، و هماهنگی با ریتم و سرعت حرکت موردنیاز سازمان، مشتریان و محیط اجتماعی را چه می‌گویند؟

دیدن نوعی حس اضطرار، سرعت تطبیق با تغییرات، انجام به‌موقع تعهدات، و هماهنگی با ریتم و سرعت حرکت موردنیاز سازمان، مشتریان و محیط اجتماعی را چه می‌گویند؟