بدیهی است می‌بایست دستاوردها و نتایج همکاری با صرف متناسب منابع به دست بیایند و خروجی به‌دست‌آمده به زمان و منابع صرف شده ارزش نتیجه را داشته باشد، به این ویژگی …. می‌گویند:

بدیهی است می‌بایست دستاوردها و نتایج همکاری با صرف متناسب منابع به دست بیایند و خروجی به‌دست‌آمده به زمان و منابع صرف شده ارزش نتیجه را داشته باشد، به این ویژگی …. می‌گویند:

لازم است نتایج و دستاوردهای افراد همکار، درجایی اثر خود را به شکل دستاوردهای کیفی یا کمّی مشخص نشان دهد، به این ویژگی …. می‌گویند:

لازم است نتایج و دستاوردهای افراد همکار، درجایی اثر خود را به شکل دستاوردهای کیفی یا کمّی مشخص نشان دهد، به این ویژگی …. می‌گویند:

به رفتارهایی سودمند گفته می‌شود که در شرح شغل قید نشده است اما کارکنان برای کمک به دیگران در انجام وظایفشان به نحوی مشهود از خود بروز می‌دهند چه گفته می‌شود؟

به رفتارهایی سودمند گفته می‌شود که در شرح شغل قید نشده است اما کارکنان برای کمک به دیگران در انجام وظایفشان به نحوی مشهود از خود بروز می‌دهند چه گفته می‌شود؟